top of page

"Het beheren van een gebouw, wat houdt dat nu precies in?"

Het beheer van een mede-eigendom kan worden opgesplitst in 3 grote onderverdelingen, zoals hieronder beschreven. Door te kiezen voor Real Estate Service kan je er op vertrouwen dat alle vormen van beheer met de nodige zorg worden uitgevoerd.

Administratief beheer

Het administratief beheer omvat alle papierwerk en communicatie die bij een vereniging van mede-eigenaars komt kijken. Zo zal de syndicus jaarlijks een algemene vergadering met alle mede-eigenaars bijeenroepen waar de agenda overlopen wordt en alle notulen worden bijgehouden. Nadien wordt aan alle mede-eigenaars een verslag van de algemene vergadering bezorgd met de beslissingen die genomen zijn en de opmerkingen die zijn gegeven tijdens de algemene vergadering.

Het is de taak van de syndicus om alle beslissingen die zijn genomen door de algemene vergadering conform uit te voeren en op te nemen in het register. Ook voor alle contracten die lopende zijn voor de VME zal de syndicus de contactpersoon en het aanspreekpunt vormen. 

2.jpg
3.jpg

Technisch beheer

Het technisch onderhoud van een appartementsgebouw is van groot belang om de veiligheid en leefbaarheid in het gebouw te garanderen. Zo zal de syndicus er dus op toezien dat de gemeenschappelijke delen in stand worden gehouden door bijvoorbeeld te zorgen dat de lift volgens de wettelijke normering wordt gekeurd en onderhouden, stookinstallaties tijdig een nazicht krijgen, elektrische installaties gekeurd worden...

Indien er door de algemene vergadering beslist wordt om grote werkzaamheden aan het gebouw uit te voeren zal de syndicus contact opnemen met desbetreffende firma's en er op toezien dat de werken conform de afspraken gebeuren en vooral de veiligheid van de mede-eigenaars niet in het gedrang komt.

Financieel beheer

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering zal er een begroting worden opgesteld met de kosten die voor het komende werkjaar verwacht worden. Gedurende het jaar zullen door de syndicus voorschotten worden opgevraagd om zo op het einde van het boekjaar een boekhouding op te maken van de VME. In deze boekhouding worden de kosten afgemeten tegenover de inkomsten (voorschotten mede-eigenaars) en zal er een afrekening worden opgemaakt per kavel per mede-eigenaar met een precieze verdeling van de kosten volgens de vooropgestelde verdeelsleutel uit de basisakte.

De boekhouding van een werkjaar zal op het einde van het werkjaar worden nagekeken door de rekeningcommissaris(sen) die door de algemene vergadering werd aangeduid. Op advies van hen zal de algemene vergadering het decharge aan de syndicus verlenen voor de gevoerde boekhouding. Het staat alle mede-eigenaars vrij om deze boekhouding en alle andere documenten van de VME ten alle tijde in te kijken. 

4.jpg
bottom of page